داخلی تخصصی

برنامه درمانگاه داخلی تخصصی

 

نوبت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

 

صبح

 

ملک / حسن زاده

 

رباطی

 

شایسته

 

خ نهاوندی

 

حسینی

 

حسن زاده

 

عصر

 

لیل آبادی

 

حسینی

 

حسینی

 

حسن زاده

 

خ قادی پاشا

 

__